Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

BİZE KATILIN

Gönüllülük; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını –kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir. Sözlük anlamı olarak gönüllülük; ağır bir işte kendi rızasıyla çalışmak olarak tanımlanmış olmasına rağmen toplumumuzda sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır. Siz de Engelli Dernekleri  Federasyonu Gönüllüsü olmak istiyorsanız lütfen Gönüllük Formunu eksiksiz doldurarak iletişim linkinde yer alan mail adresine gönderiniz. 

Tüzüğümüz

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1- Federasyonun Adı: “  Engelli Dernekleri Federasyonu” dur. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

FEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
MADDE-2- Federasyon engelli çocuk-genç ve yetişkinlerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve yaşam sorunlarının temelden çözümüne çareler aramak, onların ekonomik ve sosyal güvencelerini sağlamak, hukuki ve mesleki yönden haklarını korumak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan üye derneklerin koordineli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak, ayrıca; engelliler alanında hizmet veren kişi ve kuruluşlara destek vermek, işbirliği içinde çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur. 

FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

1- Engellilerin teşhis, tedavi, eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve yaşam sorunlarının çözüme kavuşmasında her türlü girişimi yapmak, bu amaçla projeler geliştirmek, açılmış ve açılacak olan eğitim, rehabilitasyon, bakım ve yaşam merkezlerinin ülke geneline yaygınlaşmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üye derneklere ulaştırmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak kaydıyla, 2860 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, zihinsel engellilerin ürettiği değerlerin pazarlanması için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, döner sermayeli işletmeler kurmak, işletmek, işlettirmek,

7- Engelliler için dinlenme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üye dernekler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile zihinsel engellilerin yararlanacağı ortak sosyal projeler hazırlamak ve hayata geçirmek,

13- Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için, 5253 sayılı kanunun 26. Maddesi ve derneklerin izinle kurabileceği tesisler hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak, çocuk bakım yuvası, özel eğitim merkezi (Gündüz Bakım Evi),özel eğitim okulu, özel eğitim kursu ve engelli bakım merkezleri açar. Bu tesisler vasıtasıyla eğitim, rehabilitasyon, terapi ve diğer hizmetleri yürütür.

14- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

15- Ülke düzeyinde engelliliği önleyici ve engelliliği meydana getiren nedenleri azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak için basın, medya kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmek.

FEDERASYONUN FAALİYET ALANI FEDERASYON SOSYAL ALANDA FAALİYET GÖSTERİR.

MADDE 3- ÜYE DERNEKLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- HAKLARI
Federasyon üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Delegeleriyle Genel Kurula katılmak,
b) Tüzükte gösterilen organları seçmek,
c) Tüzüğün ilgili maddelerinde yazılı çalışmalardan yararlanmak.

2- YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Federasyona üye dernekler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirirler:
a) Federasyon tüzüğünde yazılı bütün hükümlere ve yetkili organların kararlarına aynen uymayı taahhüt eder.
b)  Yapacakları genel kurullarını en az 15 gün öncesinden Federasyon Başkanlığına ulaşacak şekilde bildirmek.
c) Federasyon aidatlarını düzenli ödemek.
d) Federasyon amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak, yetkilerini federasyon yararı dışında kullanmamak.
e) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak.
f) Federasyon organlarınca verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek.

MADDE 4- FEDERASYONA KATILMA, ÇIKMA, ÇIKARILMA
1- KATILMA 
Özürlülerin hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla kurulmuş her dernek, kendi genel kurulunda aldığı kararla; federasyon tüzüğünü, amacını ve yükümlülüklerini kabul ettiğini, davranışlarında buna uyacağını beyan etmek koşuluyla üyelik başvurusunda bulunur. Federasyona yapılan bu başvuruya genel kurul, yönetim kurulu kararı, dernek tüzüğü ve derneğin üye listesi de eklenir. Federasyon Yönetim Kurulu bu başvuruyu 30 gün içinde görüşerek karara bağlar.
2- ÇIKMA 
A) Üye derneğin kendi kendini feshetmesi veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde üyelik kendiliğinden düşer.
B) Üye derneğin, Federasyon üyeliğinden genel kurul kararı alarak kendi isteğiyle çıkmasıyla üyelik sona erer.
3- FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
A) Federasyon organlarının kararlarına uymamak veya bunları engelleyici davranışlarda bulunmak. Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile verdiği süre sonuna kadar aidatını ödememekte ısrar eden üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir. İhraç edilen üye itiraz ederse, itiraz, ilk yapılacak genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul kararı kesindir. İhraç edilen üye, yapılmış ilk olağan genel kurulundan bir yıl sonra yeniden üyelik müracaatında bulunabilir. 
B) Federasyon tüzüğüne ve amacına aykırı hareket etmek.
C) Yasalarla yasaklanmış davranışlarda bulunmak çıkarılma nedenleridir.
Üyelikten çıkarılma Genel Kurul’un 2/3 (üçte ikisi çoğunlukla alacağı karar ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan dernek, çıkarılma tarihinde kadar tahakkuk eden borçlarını ödemekle yükümlüdür.

MADDE 5- FEDERASYON ORGANLARI
Federasyonun organları şunlardır:
A ) Genel Kurul, B ) Yönetim Kurulu, C ) Denetleme Kurulu

MADDE 6- GENEL KURUL
Genel Kurul, federasyonun en yüksek karar organı olup aşağıdaki delegelerden oluşur.
A ) Kayıtlı üye sayısına bakılmaksızın her dernek Genel Kurula 3 delege ile katılır.
B) Genel Kurula katılacak olan delegeler, dernekleri tarafından yazılı olarak, Genel Kurulun yapılacağı tarihten (30) gün önce ulaşacak şekilde Federasyona bildirilir.

MADDE 7- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a) OLAĞAN GENEL KURUL: Üç yılda bir defa Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.
b) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Federasyon Genel Kurul delegelerinin en az 1/5’inin (beşte bir) yazılı isteği üzerine,  Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

MADDE 8- GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

MADDE 9- TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshinin de görüşüleceği toplantı, delege sayısının üçte ikisinin katılımıyla yapılabilir. İlk toplantıda yeter sayı bulunamamışsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE 10- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

a) Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.  
b) Delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı salonuna girerler.
c) Çoğunluk sağlanırsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, genel başkan veya yardımcısı, bunlar bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
d) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

MADDE 11- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR
Genel Kurulu toplantısında, yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 12- OY HAKKI
Delegeler toplantıya bizzat katılır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegelerin federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda divan heyetine kimliklerini göstererek ve hazırun cetvelindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Delegeler, kendilerini ilgilendiren bir konunun görüşülmesinde oy kullanamazlar.

MADDE 13- KARARLAR
Genel Kurulda kararlar, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile ve açık oylamayla alınır. Yalnız, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Ancak, Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimleri gizli oylamayla yapılır.
Genel Kurul kararları ve tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak saklanmak ve gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna tutanakla teslim edilir.
Genel Kurul kararları, Federasyon merkezinde görülen bir yere asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

MADDE 14- OYLARIN SAYIMI
Gizli oyların sayımı, Genel Kurulca seçilen üç kişilik bir komisyon tarafından, açık oylama sayımları, Genel Kurul Divan Başkanlığınca yapılır. Genel Kurulda alınan kararlar, toplantıda hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

MADDE 15- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A) 3 Yıllık süre için Federasyon organlarının seçilmesi,
B) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi, 
C) Yönetim ve Denetim Kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanmalarına karar almak veya sorumlular hakkında karar almak.
D) Federasyon bütçesini inceleyip onaylamak.
E) Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek, giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemek.
F) Engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu ve tüzükte belirtilen diğer çalışma konuları kapsamı içerisinde, zihinsel engellilerle ilgili vakıflar ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine ve ortak hareket edilmesine ilişkin karar vermek.
G) Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna katılmaya, ayrılmaya veya yeni bir konfederasyon kurmaya ve kurulacak bu konfederasyonda kurucu üye olmaya karar vermek. Federasyonun feshine karar vermek.
H) Federasyonun yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan görevlilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
I) Gerektiğinde, yönetim ve denetleme kurulu üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak. Üye Derneklerin Yönetim Kurulu tarafından denetlenmesi konusunda yetki vermek.
J) Genel kurula yansıtılan yakınma ve dilekleri incelemek.
K) Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları için hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmak.
L) Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 
M) Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.
N) Döner sermayeli işletmeler ile iktisadi işletmeler kurumak, taşınır ve taşınmaz mal almak veya satmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
O) Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
P) Genel Kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
R) Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU

a) Yönetim Kurulu, bir genel başkan, 4 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Genel Başkan, Yönetim Kurulu’ndan ayrı olarak gizli oyla, gizli oy açık tasnif ile üç yıllık süre için seçilir. 
b) Yönetim Kurulu, genel kurul delege listesinde adları bulunan delegeler arasından 5 asıl 5 yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilir. 
c) Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz üst üste üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi mümkündür. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir.
d) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun  altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır.

e) Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerinin adları ve soyadlarını, mesleklerini ve adreslerini kapsayan liste, Genel Kurul seçimini izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı (Genel Başkan) tarafından valiliğe bildirilir.

MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ
Yönetim Kurulu, seçiminden sonraki ilk hafta içerisinde Genel Başkanın başkanlığında toplanarak görev bölümü yapar. Genel Başkanla birlikte 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sayman, birde teşkilatlandırma sekreterini seçer.

MADDE 18- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Federasyon Yönetim Kurulu 3 ayda bir defa olağan olarak toplanmak zorundadır. Gerek görüldüğü zaman Genel Başkanın çağrısı ile gündemli olarak olağanüstü toplantı yapar.
Toplantılar, Genel Başkan bulunmadığı takdirde Genel Başkan yardımcısının başkanlığında yapılır. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar yine salt çoğunlukla alınır. Toplantıda bulunan üyelerden birisinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı önerisinin gündeme alınması zorunludur.

MADDE 19- YÖNETİM KURULU KARARLARI
Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar noter veya il dernekler müdürlüğünce onaylı karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyelerce imzalanır.
       
MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Federasyonun aynı zamanda yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
A) Federasyonu, yürütme, yasama ve her derecedeki merciler önünde temsil eder, ettirir.
B) Federasyonun görevlerini ana tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek üzere kararlar alır, uygulamasını sağlar.
C) Genel Kurul kararlarını uygular.
D) Federasyona ait paraları amaca uygun olarak değerlendirir.
E) Federasyonun yıllık ve dönem olarak çalışma raporunu, bilanço, gelir-gider hesabı ile gelecek döneme ilişkin bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.
F) Federasyonun defter ve dosyalarının düzenli ve sistemli tutulmasını sağlar.  
G) Üyeler hakkında verdiği ihraç kararlarını Genel Kurula sunar.
I) Genel Kurulu toplantıya çağırır.
J) Yasalarla tanınan yetkiler çerçevesinde taşınır mallar alır, satar, kullanır, kiralar ve her türlü bağış kabul eder veya bağışlarda bulunur. Ayrıca, genel kurul kararına dayanarak her türlü taşınmaz mal alır ve satar.
K) Federasyona yapılan üyelik müracaatlarını inceler ve karar verir. Üyelik hakkını kaybeden veya ayrılmak isteyen üye dernekler hakkında karar verir ve bu kararı ilk olağan veya olağanüstü genel kurula sunar.
L) Kamudan ve konfederasyon katkısından elde edilen gelirlerin 1/4’ini, üye dernekler arasında eşit şekilde paylaştırır.
M) Mevzuatla kendisine verilmiş görevleri yapar

MADDE 21- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Başkan, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, Federasyonu her bakımdan temsil eder. Federasyonu tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetir.

MADDE 22- GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Başkanın bulunmadığı, geçici ve sürekli ayrılmalarda, Başkan Yardımcısı Genel Başkanın tüm yetkilerini kullanır. Genel Başkan Yardımcısı’nın da bulunmadığı hallerde Genel Sekreter bu görevi yürütür.

MADDE 23– GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Sekreter, Federasyonun büro işlerini yönetir. Karar defterini tutar. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Geçerli özrü olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin görevden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi davet eder.
Genel Sekreter, federasyonun basın ve görsel medya ile ilişkilerini düzenler. Federasyonun yayın işlerini yürütür. Çıkarılan yayın organlarının idari sorumluluğunu yüklenir. Genel Sekreter federasyonun teşkilatlanmasından ve üyeler arasındaki koordinasyondan sorumludur.

MADDE 24- GENEL SAYMANIN GÖREVLERİ
Federasyonun gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli kayıt ve defterleri tutar. Bilanço, gelir-gider tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Olağan harcamalar için Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve mevzuatın izin verdiği miktarı aşmayacak ölçüde avansı üzerinde bulundurabilir. Gerekli harcamaları yapar

MADDE 25- DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu Genel Kurulca üç yıllık süre için üç asıl ve üç yedek üyeden ve gizli oylamayla seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçimden başlayarak bir hafta içinde yaptığı ilk toplantısında, bir başkanı kendi arasından seçer. Üyelere, görevleri nedeniyle yaptıkları harcamalar Federasyonca ödenir.
MADDE 26- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Federasyonun bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek.
b) Yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarını ve bilanço ve gelir-gider hesabına ait incelemelerini Genel Kurula bir raporla sunmak.
c) Denetleme sırasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve önlemlerin alınmasını istemek.
d) Yönetim Kurulu’nun çalışmalarında, Federasyonun yararına  aykırılık görülmesi halinde, Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep eder.
Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu çalışmalarına katılabilirler.

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI 
MADDE 27- Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:            
1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 (Yüz) YTL, yıllık olarak ta 100 (Yüz) YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Federasyon tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.
FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS ve USULLERİ ve TUTULACAK DEFTERLER 
MADDE 28- Defter Tutma Esasları:
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta o yıl için belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 
Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur. 
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4- Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
FEDERASYONUN GELİR ve GİDER İŞLEMLERİ
MADDE 29- Gelir ve Gider Belgeleri;
Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Federasyon, kamudan, konfederasyondan aktarılan paydan gelirlerin ¼’ünü üye dernekler arasında eşit şekilde paylaştırır. Bu paylaştırma işlemi üye derneklerin yıllık aidat ödemeleri mahsup edilerek gerçekleştirilir.  
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
BEYANNAME VERİLMESİ 
MADDE 30- Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ            
MADDE 31- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ
MADDE 32- Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ            
MADDE 33- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 34- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 
MADDE 35- Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Bunun için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar alma çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Engelli Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 36- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE1- İlk genel kurulda federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri ile Federasyon kurucuları aşağıda belirtilmiştir.      
Bu tüzük 36 (otuzaltı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.